Hallinto ja talous Yleinen

Sähköinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018-2021 on julkaistu

Hausjärven kunnanvaltuusto on maaliskuun kokouksessaan (Kvalt 8 § 16.3.2021) hyväksynyt Hausjärven kunnan päivitetyn hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2018-2021.

Kunnan tulee terveydenhuoltolain (1326/2019) 12 §:n nojalla seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa.

Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen yhteistyössä laatima asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön, suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Hausjärven kunnassa terveydenhuoltolain 12 §:n tarkoittamasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaa kukin johtoryhmän jäsen oman toimialansa osalta. Hyvinvointikertomus on väline tarkastella käytännössä miten Hausjärven toiminta-ajatus osuu arkeen: Hausjärven kunta on yhteinen kotikuntamme, joka tarjoaa luonnonläheistä ja turvallista elämistä. Täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen onnellinen tulevaisuus. 

Hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta, suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä valtuustokaudella ja pohdintaa tulevaisuuden kehittämistarpeista hyvinvoinnin edistämiseksi Hausjärvellä.

Hyvinvointikertomuksen keskeisiin osioihin tehdään vuosittain päivitys edellisen vuoden tilastotietojen valmistuttua. Vuonna 2018 valtuustoaloitteen pohjalta perustettu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koottu Hyvinvointitoimikunta (Hyvis) seuraa hyvinvointitietoja ja koordinoi hyvinvointikertomuksen päivittämistä. Toimikunnan vastuulla oli hyvinvointikertomuksen uudistaminen valtuustokauden 2017–2021 aikana.

Hyvinvointitoimikunta on kokouksessaan (Hyvinvointitmk 5 § 7.2.2019) päättänyt ottaa käyttöön sähköisen hyvinvointikertomuksen Hausjärven kunnassa. Uudistustyötä on tehty toimikunnassa aktiivisesti työpajatyöskentelynä ja toimikunnan kokousten yhteydessä puheenjohtajan johdolla vuosien 2018-2020 aikana. Sähköinen hyvinvointikertomus on Kuntaliiton ja FCG Oy yhteistyössä tuottama verkkopohjainen työväline, jonka avulla tuetaan hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa.

Tutustu Hausjärven kunnan päivitettyyn hyvinvointikertomukseen sähköisesti osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.