Lapsi liukumäessä

Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.1.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotukset, sivla 10.2.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa noudatetaan eduskunnan määrittelemää varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Maksujen seuraava indeksitarkistus on 1.8.2022. Indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyperusteet 1.3.2017 alkaen ja maksujen indeksitarkistukset 1.8.2020 alkaen

Hoitomaksukuukaudet

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä. Asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana, mikäli lapsi/lapset ovat olleet ennalta ilmoitetusti poissa päivähoidosta vähintään kuukauden sovittujen hoitopäivien verran. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuun jälkeen peritään asiakasmaksu myös seuraavan vuoden heinäkuulta, muussa tapauksessa heinäkuu on maksuton.

Kuukausimaksu

Uuden asiakasmaksulain mukaan perittävä kuukausimaksu perustuu ennaltavarattuihin keskimääräisiin viikottaisiin läsnäolotunteihin seuraavasti:

 • Maksu on 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on hoidossa enintään 84 h/kk tai enintään 4 h/pv
 • Maksu on 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on hoidossa 85-147 h/kk tai 5-7 h/pv
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 148 h/kk tai yli 7 h/pv, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.

Tuntimäärät sovitaan hoidon alkaessa ja hoitomaksu perustuu kuukausittain etukäteen varattuihin hoitoaikoihin. Hoitoaika voi siten olla eri mittainen kuukauden sisällä eri päivinä, kunhan yhteenlaskettu tuntimäärä pysyy sovitussa.

Lain mukaan varhaiskasvatuksen korkein mahdollinen maksu on 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa. Järjestyksessä seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäis-tulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perhekoon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

Perheen koko
Tuloraja €/kk
Korkein maksuprosentti
2 2136 10,7
3 2756 10,7
4 3129 10,7
5 3502 10,7
6 3874 10,7

 

Jos lapsi on kuukauden aikana pois esimerkiksi sairauden vuoksi, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi. Vuosiloma ei ole alennuksen peruste.

Asiakasmaksun perusteena olevia hoitopäiviä voidaan muuttaa vähintään 3 kuukautta kestävän muutoksen ajaksi. Poissaolot kesken hoitosuhteen eivät oikeuta alennettuun kuukausimaksuun.

Ympärivuorokautisessa sekä ilta- ja vuoropäivähoidossa hoitopäivä määräytyy seuraavasti:

Lapsen hoitoaika klo 6.00 – 18.00 = 1 hoitopäivä. Lapsen hoitoaika alkaa ennen klo 6.00 tai päättyy klo 18.00 jälkeen ja hoito on jatkunut yli 10 tuntia = 2 hoitopäivää. Ilta- ja vuorohoidon laskutus perustuu ennakkoon toimitettuun, vanhempien työvuoroihin perustuvaan, kirjalliseen ilmoitukseen.

Esiopetukseen osallistuvan lapsen hoito

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään esiopetuspäivinä maksu seuraavasti:

hoitoaika
maksuprosentti kokopäivähoidosta
alle 84h/kk 30 %
85-147h/kk 50 %
yli 148h/kk 70 %

Esiopetuksen loma-aikoina tarvittavasta päivähoidosta peritään maksu päivähoidon yleisten perusteiden mukaisena.

Kehitysvammaisen lapsen hoito

Kehitysvammaisten päivähoidosta ei peritä hoitomaksua, mikäli kyse on pelkästään kuntoutuksellisista syistä tarvittavasta päivähoidosta, joka on merkitty lapsen erityishuoltoohjelmaan ja josta on toimitettu asiantuntijalausunto.

Muussa tapauksessa kehitysvammaisten päivähoidosta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta peritään maksu normaalisti

Poissaolot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka peritään aina täysimääräisenä lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia:

 1. Jos lapsi on sairauden takia poissa enemmän kuin 10 pv/kk, peritään puolet maksusta
 2. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kuukauden, ei maksua peritä
 3. Jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään puolet maksusta
 4. Jos hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään maksu toimintapäivien lukumäärän mukaan.
 5. Jos päivähoitopaikka on tilapäisesti suljettuna ei maksua peritä. Mikäli varahoitopaikka on järjestetty maksu peritään.
 6. Jos lapsen vanhempi/vanhemmat ovat lomautettuna tai jäävät yllättäen työttömäksi, ei maksua peritä mikäli lapsi/lapset ovat poissa päivähoidosta. Muutama lyhyt asioiden järjestelypäivä sallitaan.

Käyttämättä jätetyistä palveluista perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa, eikä päivähoitopaikkaa ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamisaikaa, peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksussa huomioitavat tulot

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio-ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Maksujen määrittelyä varten perheen tulee toimittaa tulotiedot.

 • Vanhempien palkkalaskelmat (palkkanauhat), joista ilmenee bruttopalkka lisineen + luontaisedut /kk. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta vuodelta. Keskimääräiseen kuukausiansioon lisätään 5 % lomarahaa.
 • Todistus muista tuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha sekä työmarkkina-, koulutus- ja aikuiskoulutustuki, eläkkeet ym.).
 • Todistus pääomatuloista
 • Itsenäiseen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake tarvittavine liitteineen (ohjeet lomakkeella). Pyydä lomake päivähoitopaikasta tai koulutoimistosta.
 • Yrittäjien ja maanviljelijöiden tulee toimittaa todistus viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetuista veronalaisista tuloista. Myös muista kunnista saadut verotodistukset tulee toimittaa varhaiskasvatuspäällikölle.
 • Tosite säännöllisen elatusmaksun saamisesta
 • Opiskelutodistus, josta ilmenee myös valmistumisaika

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Tulot, joita ei huomioida maksuissa

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lasten hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Kuukausimaksun määrittely

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättää varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Alho, puh. 019 758 6612. Perheen tulotodistukset tulee toimittaa hänelle osoitteeseen: Keskustie 2-4, 12100 Oitti hoidon alkuun mennessä.

Asiakasmaksut määrätään kerran vuodessa tarkistettujen tulotietojen ja voimassaolevien säädösten perusteella 1.8. alkaen voimaan toistaiseksi ja ne tarkistetaan toimintavuosittain uusien tulotodistusten mukaisiksi.
Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään asiakasmaksuna 288 €/kk/lapsi tai 173 €/kk/lapsi ennaltavaratuista keskimääräisistä viikkotunneista riippuen.

Hoitomaksun ja tulojen tarkistaminen

Asiakasmaksujen muutospyynnöt on tehtävä aina kirjallisena. Lomakkeita on saatavissa kaikissa hoitopaikoissa. Mukaan on liitettävä uudet tulotodistukset. Muutos asiakasmaksuun tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus/ilmoitus muutoksesta on saapunut varhaiskasvatustoimistoon.

Maksualennusta tai perimättä jättämistä ei myönnetä takautuvasti.

Työpaikan muuttuessa on aina toimitettava varhaiskasvatuspäällikölle uusi tulotodistus. Perheen tulojen muuttuessa, perheen koon muuttuessa tai kun voimassaolevat säädökset muuttuvat, perheen asiakasmaksu tarkistetaan. Asiakasmaksu tarkistetaan myös silloin kun maksu osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Asiakasmaksun alentaminen

Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioiden siihen on syytä. Maksun alentamista haetaan kirjallisesti sivistystoimenjohtajalta ja hakemukseen on liitettävä selvitys perheen kuukausittaisista nettotuloista ja nettomenoista kuitteineen.

Päivähoitolaskut

Päivähoito laskutetaan kuukausittain jälkikäteen päivähoitopaikan lähettämien kuukausitilastojen mukaisesti. Poissaolojen syyn ilmoittaminen hoitopaikkaan on tärkeää.

Maksamattomat päivähoitolaskut

Jos asiakasmaksua ei ole suoritettu eräpäivänä peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia, joten maksuvaikeudet tulee selvittää mahdollisimman pikaisesti, jotta ulosottotoimilta vältyttäisiin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 8 Kyllä 1 Ei 8