Yksityistiet

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Hausjärven kunta jakaa vuosittain avustusta tiekunnille yksityistielain 84 §:n nojalla. Avustuksen hakuajankohta on vuosittain keväällä ja avustukset maksetaan syksyllä.

Vuonna 2021 Hausjärven kunta ottaa käyttöönsä sähköisen lomakkeen avustushakemukseen. Vuonna 2021 voi vielä palauttaa myös paperisen hakemuksen kunnanvirastolle.

 

YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELTA 2020

Yksityistieavustuksen sähköiseen lomakkeeseen pääset tästä. Hakemus ja liitteet tulee toimittaa 20.6.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella tai postitse Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Keskustie 2-4, 12100 Oitti.
Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan vuoden 2020 tilinpäätöstiedot sekä kuluvan vuoden vuosikokouksen pöytäkirja, jossa tilinpäätös on hyväksytty. Mikäli vuosikokousta ei ole pystytty pitämään tai jos tiekunnalla on ns. harvennettu vuosikokousväli, ja näin ollen pöytäkirjaa ei voida toimittaa, tulee tilinpäätös vahvistaa tekijän allekirjoituksella sekä kahden hoitokunnan jäsenen allekirjoituksella. Tilinpäätös voidaan myös vahvistaa tilintarkastajien vahvistuksilla. Mikäli edellä mainitut asiakirjat puuttuvat, kunta ei tue tiekuntaa puutteellisten hakemusasiakirjojen vuoksi.

 

Hausjärven kunnan yksityistieavustusten jakamisperusteet

1. Tielle on täytynyt perustaa yksityistielain mukainen tiekunta tai, jos se on muuten paikallisesti merkittävä tie.

2. Tiellä on oltava vähintään yksi vakituinen asuinkiinteistö (Hausjärven puolella). Avustettava tie tai tien osa on muutenkin oltava Hausjärven alueella.

3. Avustusta maksetaan vain sille tienosalle, joka on vakituisen asuinliikenteen käytössä. Vapaa-ajan kiinteistöjen sekä maa- ja metsätalouden liikenteen käytössä oleville teille, tai tien osille avustusta ei myönnetä.

4. Hakemuksen liitteenä täytyy olla edellisen vuoden tilinpäätöslaskelma, josta näkyy selvästi tienpitoon kuluneet varat. Harkinnanvaraisesti kunta voi tarkastaa pistokokein tiekunnan pöytäkirjat ja menotositteet.

5. Tiet jaetaan neljään luokkaan siten, että 1. luokkaan kuuluu sellaiset läpikulkutiet, joilla on runsaasti ulkopuolista läpiajoliikennettä. 2. luokkaan kuuluvat tiet, joissa on ulkopuolista läpiajoliikennettä arviolta 10 – 25 %. 3. luokkaan kuuluvat muut tiet, joilla on läpikulkumahdollisuus ja mahdollisesti satunnaista läpiajoliikennettä tai tiet, jotka lautakunta muusta perustellusta syystä korottaa luokkaan. 4. luokkaan kuuluvat umpitiet. Huomioitavaa on, jos 1 ja 2 luokan tiehen kuuluu vakituisen asuinliikenteen käytössä olevia päättyviä sivuhaaroja, niin ne saavat avustusta 2, 3 tai 4 luokan mukaan. 1. luokkaan kuuluvat yksityistiet eivät voi periä ylimääräisiä käyttömaksuja.

6. Kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain teknisen lautakunnan talousarvion, johon sisältyy tieavustusmääräraha. Sen jälkeen tekninen lautakunta päättää laskennallisen avustuksen kilometriä kohden. 2 luokan avustus on 80 % 1 luokan avustuksesta, 3 luokan avustus on 65 % 1 luokan avustuksesta ja 4 luokan avustus on 50 % 1 luokan avustuksesta.

7. Jos tiekunnan edellisen vuoden hyväksytyt tienhoitomenot ovat pienemmät kuin heidän hakemusvuoden tieavustus, avustusta leikataan niin, että se on korkeintaan 70 % tienhoitomenoista.

8. Avustusten piirissä ovat yksityistiet, joiden pituus on vähintään 300 metriä viimeiseen vakituisesti asuttuun taloon mitattuna.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0