Ikäihmisten palvelut

Hausjärven kunnassa sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan perusturvatoimi ja perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä. Näiltä sivuilta löydät tietoa perusturvan palveluista.

Haluatko ikäihmisten perhehoitajaksi? Lue tästä lisää.

Ilmoittaminen apua tarvitsevasta ikääntyneestä henkilöstä

Lomakkeen löydät sosiaalipalveluiden lomakkeet-sivuilla

Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen Hausjärven kunnan sosiaalitoimeen Hausjärvellä asuvasta iäkkäästä henkilöstä, joka on/ vaikuttaa olevan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon (Keskustie 2-4, 12100 Oitti) Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen siltä osin, kuin mitä hänellä on tiedot olemassa. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse puh. 019 758 6626.

ODOTUSAJAT VANHUSTEN PALVELUIHIN 1.1.-30.6.2021

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, § 26) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä palvelut siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 3 kuukauden kuluttua päätöksen teosta (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012,18 §).

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos henkilö on yli 75-vuotias. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 36§).

Hausjärven kunnan koti- ja vanhuspalvelujen sosiaalipalveluita ovat sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, kotihoito ja sen tukipalvelut, omaishoidon tuki ja ympärivuorokautiset hoivapalvelut (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen ja perhehoito).

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset käsiteltiin keskimäärin 33 vuorokaudessa hakemuksen saapumisesta.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidossa kiireellisen hoidon tarve arvioidaan viipymättä ja ei-kiireellisen hoidon tarpeen selvittämisen aikataulusta sovitaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa. Kaikki palvelupyynnöt on tarkistettu. Kaikkiin kotipalvelun tukipalvelutarpeisiin kyettiin vastaamaan. Kotihoito tukipalveluineen on aloitettu kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Säännöllisen kotihoidon piirissä  yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista oli 14,3 % (106/741).

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi aloitettiin välittömästi yhteydenoton jälkeen arvioinnin kiireellisyyden arvioimiseksi. Kiireellisiä palvelupyyntöjä koskien tehtiin heti kotikäynti.

  • Yli 75-vuotiaiden palvelutarpeenarviointikäynti toteutettiin keskimäärin toiseen arkipäivään mennessä yhteydenotosta. Kartoitusaikojen vaihteluväli oli 1-5 arkipäivää.
  • 65–74-vuotiaiden palvelutarpeenarviointikäynti toteutui keskimäärin kolmanteen arkipäivään mennessä yhteydenotosta. Kartoitusaikojen vaihteluväli oli 2-6 arkipäivää.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 26 päivää hakemuksen saapumisesta päätöksen tekemiseen.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut

Tehostetussa palveluasumisessa keskimääräinen odotusaika asumispalvelupaikan saamiseen oli 13,7 pv päätöksen tekemisestä. Ajalla 1.1.-30.6.2021 saapui 12 hakemuksia tehostettuun asumispalveluihin. Asukkaat tehostettuun asumispalveluun tulivat arviointijakson kautta. Tehostetun asumispalveluiden paikan saaneiden keski-ikä oli 86 vuotta. Kaikille asumispalvelun kriteerit täyttäneille asiakkaille pystyttiin tarjoamaan asumispalvelupaikka 3 kk:ssa.

Tehostetun asumispalvelun asiakkaita oli 9,45 % 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrästä (70/741).


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 10 Kyllä 9 Ei 10