Kuntouttava työtoiminta

”Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle” (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 2§).

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille. Sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään yhdessä kunnan, työtoimintapaikan ja toimintaan osallistuvan henkilön kanssa. Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Toimintaan osallistumisajaksi  voidaan sopia yhdestä neljään päivään viikossa. Päivittäinen toiminta-aika voi olla sopimuksen mukaan neljästä kahdeksaan tuntiin päivässä.  Työtoimintaa järjestetään ainoastaan voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnalla tai kunnan toimipisteissä. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaalle annettavat tehtävät ovat aina avustavia tehtäviä ja tapahtuvat ohjattuna. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina ensin yhdessä asiakkaan, kunnan sosiaalitoimen ja TE-toimiston kanssa tehtävässä aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa.

Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan toimintaan osallistuva on oikeutettu saamaan Kelasta työmarkkinatukea, jonka lisäksi maksetaan kulukorvausta 9 € toimintapäivältä. Lisäksi mahdolliset matkakustannukset korvataan. Kunta on vakuuttanut kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön. Asiakkaan tulee halutessaan saada esimieheltä suullinen tai kirjallinen palaute kuntouttavasta työtoiminnasta.

Hausjärven kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ryhmämuotoisena Oitissa ja Ryttylässä, työpainotteisena toimintana Paavolan talossa, mahdollisuuksien mukaan kunnan eri yksiköissä ja ostopalveluna Hyria Säätiöllä Oitissa.

Kuntouttavan työtoiminnanohjaajat tavoittaa p. 019 758 6645 (Paavolan talo) ja p. 019 758 6636 (ryhmätoiminta).
Sosiaaliohjaajat tavoittaa p. 019 758 6622 ja 019 758 6628 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

Kuvia kuntouttavan työtoiminnan kohteista


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1