Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty Monnin koulun opettajakunnan kokouksessa 9.5.2005.

Koulualueen rajat ja siten välituntialue on koulun etupiha, kaukalo, iso kenttä sekä leikkitelinealue. Välituntialueeseen ei kuulu koulun ja radan välinen alue. Koulun ja radan välissä olevan ojan läheisyyteen ei saa mennä. Koulun etupihalla olevaan rinteeseen ei saa mennä ilman lupaa.

Kouluajalla tarkoitetaan oppitunteihin, välitunteihin, tukiopetukseen, kerhotunteihin ja koulumatkoihin tarvittavaa aikaa. Oppilasvakuutus on voimassa vain kouluajalla.

Läksyillä tarkoitetaan opettajan antamia kotitehtäviä ja oppitunneilla käsiteltäviä ja opiskeltavia asioita.

Säännöt

1 – Tule ajoissa kouluun. Tuo kouluun työjärjestyksen mukaiset kirjat ja tarvikkeet ja vain ne, jollei muuta ole sovittu. Vie laukku sisälle vasta, kun tunti alkaa. Koulualueelta saat kouluajalla poistua vain opettajan luvalla. Toistuvista myöhästymisistä ilmoitetaan oppilaan kotiin.

2 – Luvattomista poissaoloista seuraa rangaistus. Oppilaan huoltajan tulee anoa lupaa oppilaan poissaoloon. Opettaja myöntää, harkintansa mukaan, oppilaalle luvan poissaoloon enintään viikoksi. Tätä pidemmän luvan poissaoloon myöntää, harkintansa mukaan, rehtori.

3 – Lue läksyt ja tee tehtävät huolella. Opettaja voi määrätä oppilaan tekemään tekemättömät tehtävät koulupäivän jälkeen.

4 – Ole kohtelias kaikille. Muista hyvät tavat. Käyttäydy hillitysti ja puhu asiallisesti. Älä kiusaa ketään. Kiusaamisesta ja väkivaltaisesta sekä häiritsevästä käyttäytymisestä seuraa rangaistus.

5 – Tupakointi ja päihteiden käyttö on koulualueella kielletty.

6 – Tunne vastuusi pienemmistä oppilaista. Auta oppilastoveriasi tarvittaessa.

7 – Huolehdi omasta ja ympäristösi siisteydestä.

8 – Oppitunnit ovat työaikaasi. Ole ahkera ja yritteliäs. Kunnioita opettajaasi ja koulutovereittesi työrauhaa. Noudata aikuisten antamia ohjeita. Käytä koneita ja laitteita vain opettajan luvalla. Laita tavarat käytön jälkeen omille paikoilleen.

9 – Välitunnit ovat virkistymisaikaasi, jonka vietät ulkona, mikäli opettaja ei erikseen toisin ilmoita. Mene välitunnille reippaasti ja tule välitunnilta ripeästi sisälle. Välitunnilla ei heitellä kiviä, lumipalloja eikä mitään muitakaan esineitä. Noudata välitunneilla aina valvovan opettajan määräyksiä. Älä juokse koulun käytävissä. Älä töni ketään. Liiku sisällä hillitysti.

10 – Pyri syömään kaikkia tarjottavia ruokia. Noudata ruokailutilanteissa erityistä rauhallisuutta ja hyviä ruokailutapoja. Ruokailu on myös opetustilanne.

11 – Kirjoita nimesi kaikkiin tavaroihisi. Makeisten ja leikkikalujen tuominen kouluun on sallittu vain opettajan luvalla. Rahaa voit tuoda kouluun vain sen verran kuin tarvitset mahdollisen koulukuljetuksen maksamiseen. Puhelin on pidettävä suljettuna koulupäivän ajan repussa.

12 – Varastaminen on rangaistava teko. Koulun, opettajien, oppilastovereiden ja yleensä toisen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on korvattava.

13 – Noudata erityistä varovaisuutta koulualueella silloin, kun julkisen liikenteen ja muut ajoneuvot liikkuvat koulualueella. Ole varovainen liikenteessä. Noudata liikennesääntöjä. Koulutaksissa ja linja-autossa noudata aina kuljettajan antamia ohjeita ja määräyksi.

Nämä järjestyssäännöt on laadittu siksi, että koulun työ sujuisi häiriöittä ja koulu olisi turvallinen ja viihtyisä paikka sekä oppilaille että opettajille.

Liite

36 §

Kurinpito

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

36 a §

Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölain 1 ja 2 momentissa 32 §:ssä säädetään, ja lisäksi, mitä jäljempänä 4 momentissa säädetään.

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään.

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 35 §:n 2-4 momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

36 b §

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0