Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain mukaan kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021, valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. Kuntalaissa säädetään valtuuston lakisääteisistä tehtävistä.

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista (ellei muuta ole säädetty)
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Hausjärvellä kunnanvaltuutettuja valitaan 29.

 

Kuntavaalit 2021 Hausjärven kunnassa

Varsinainen vaalipäivä

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00–20.00.

Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat:

 • Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu (Hikiäntie 223, 12240 Hikiä)
 • Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu (Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää)
 • Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana kunnanvirasto (Keskustie 2­–4, 12100 Oitti)
 • Äänestysalue 004 Ryttylä, äänestyspaikkana Ryttylän koulu (Koulutie 14, 12310 Ryttylä)

Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma äänestysalue. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoitus toimitetaan vain sähköisesti Viestit-palveluun.

 

Ennakkoäänestys

Kuntavaalien kotimaan ennakkoäänes

tysajanjakso on 26.5.–8.6.2021.

Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

Kunnanvirasto                          

Keskustie 2–4, 12100 Oitti               

ke-pe 26.–28.5.2021                  9.00–18.00

la-su 29.– 30.5.2021                   10.00–14.00

                                                         

ma-pe 31.5.–4.6.2021               9.00–18.00

la-su 5.– 6.6.2021                       10.00–14.00

ma-ti 7.–8.6.2021                       9.00–18.00

 

Ryttylän koulu                           

Koulutie 14, 12310 Ryttylä

la-ti 5.-8.6.2021 klo 10.00-14.00

 

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 26.5–8.6.2021. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 ma–pe klo 9.00–15.00 alkaen 10.5.2021.

Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai hänen edustajalle.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2