Asumisen ja rakentamisen lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Täytä ja lähetä sähköisesti Internetissä

Vuokra-asunnot:

Asuntohakemus (KAS)

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi osoitteessa Lupapiste.fi

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä postitse

Omakotitontit

Tonttivarauslomake
 Vuokraoikeuden_siirtolomake

Vuokra-asunnot

Asuntohakemus
Asuntohakemuksen liitteet

Muuttoilmoitus (Väestörekisterikeskus)

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan lupa-asiointi ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa lupapiste.fi

Jatkoaikahakemus

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Suunnittelutarveratkaisu / Poikkeaminen (ke6688)

Rakennuslupahakemus / Toimenpideilmoitus / Toimenpidelupahakemus / Purkamislupahakemus / Maisematyölupahakemus (ke6666)

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (ke6696)

naapurin suostumus
llmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä (ke1600)
Purkamislupahakemus (ke6693)
Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK-9

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (ke6625)
Aloittamisoikeutta koskeva lupahahemus (ke6689)
Rakennustyön aloituskokous (ke1602)

Hakemus / Ilmoitus / Rakennustyön vastaava työnjohtaja / Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennnustyön johtaja / Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja / Muu erityisalan tyonjohtaja (ke6698)

Rakennushankeilmoitus RH1
Rakennushankkeen huoneistotiedot RH2
Rakennusvaiheilmoitus RH5
Hakemus kokoontumistilaksi (ke6604)
Vesilaitoksen liittymishakemus
Värilomake (täytettävä)
yhteenveto jätevesijarjestelmasta (täytettävä)
Vastaavan työnjohtajan muistio
Työmaan tarkastusasiakirja
Tulisijalupaohje 2018

Savupiippu- ja tulisijatarkastuspöytäkirja


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 11 Kyllä 4 Ei 11