Yleinen Ympäristö ja luonto

Maa-aineslupapäätös, Betoni Center Oy, Ryttylä

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

YL 95/2021      

 

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 (§ 30) tehnyt seuraavan päätöksen:

Betoni Center Oy:lle myönnetään maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Hausjärven kunnan Ryttylän kylän kiinteistöille Rakennussora Hausjärvi 86-414-1-1319 ja Mäki-Lähteelä 86-414-1-955.

Hakijalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 19.4. – 26.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla hameenlinna.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 26.5.2021.

 

Hausjärvellä 16.4.2021
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös ja valitusosoitus

Liitteet 31-33OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.