Ympäristö ja luonto

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Huhtainnummen Sora Oy

KUULUTUS

ASIA: Huhtainnummen Sora Oy:n maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:
Hausjärven kunta, Erkylän kylä, tila Huhtainnummi, RN:o 1:556

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Lupaa haetaan soran murskaukseen ja maa-ainesten ottamiseen 2 675 000 k-m3 kokonaisottomäärälle 15 vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on noin 24,4 ha. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Ottamisalue sijaitsee Kurun (0408603) I-luokan pohjavesialueella.

Olemassa olevaa ottoaluetta sekä laajennetaan että suljetaan ja maisemoidaan 5 ha. Vuotuinen ottomäärä on yhteensä noin 178 333 k-m3. Murskauslaitoksen vuotuinen enimmäistuotanto on 250 000 tonnia, keskimäärin 140 000 tonnia. Kuormaamista ja kuljettamista tehdään ympäri vuoden maanantaista perjantaihin klo 6-22 välisenä aikana sekä satunnaisesti lauantaisin klo 7-18 välisenä aikana. Murskausta ja seulontaa tehdään maanantaista perjantaihin klo 6-22 välisenä aikana. Pyhäpäivinä ei ole toimintaa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 4.3.2020 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan verkkosivuilla 4.3.2020 saakka. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta 28.1.2020.

LISÄTIETOJA: vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

Hausjärvellä 27.1.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Huhtainnummen sora_Yhteiskäsittelyhakemus

Huhtainnummen sora_Piirustukset

Huhtainnummen_sora_täydennys

1510052072-001_Nykytilanne_ja_ottosuunnitelma_täydennetty

Huhtainnummen sora_Luvat

Huhtainnummen sora_Liitteet 5-6OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.