Ympäristö ja luonto

Lupa-hakemus maa-aineisten ottamiseen, Monni

YL 234/2018

KUULUTUS

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

HAKIJA: Rudus Oy, Karvaamokuja 2a, 00381 HELSINKI

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:
Hausjärven kunta, Monnin kylä, tila Nummisto, RN:o 086-401-1-415

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ottamisalueen pinta-ala on 10,5 ha ja soran kaivua tehdään 8,7 ha:n kokoisella alueella. Haettu kokonaisottomäärä on 950 000 m3. Kyseessä on olemassa oleva toiminta ja lupaa haetaan kymmenelle (10) vuodelle. Ottamisalue sijaitsee Hyvinkään (0110651) I-luokan pohjavesialueella. Hakemus koskee maa-ainesten ottamista ja soran murskausta.

Vuositasolla murskataan keskimäärin noin 190 000 tonnia soraa ja maksimissaan 350 000 tonnia. Toiminta on urakkaluonteista. Toiminta-aika urakan aikana on arkisin klo 7-22. Kuormausta ja kuljetusta poikkeustapauksissa arkisin klo 22-6 ja lauantaisin klo 7-18. Aktiivista murskaustoimintaa arvioidaan olevan noin 4-7 kuukautta vuodessa, kuljetuksia ympäri vuoden tarpeen mukaan (keskimäärin noin 20 ajoneuvokäyntiä/vrk arkisin). Ottamisalueen läpi kulkee jo olemassa oleva tie, maa-aineskuljetukset suuntautuvat pääasiassa Hikiäntielle.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemus on nähtävillä kuulutusaikana viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 7.2.2019 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan ilmoitustaululla ja Hausjärven kunnan Internet-sivuilla 9.1. – 7.2.2019.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.