Ympäristö ja luonto

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Peab Industri Oy

 

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

 Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 67) tehnyt seuraavan päätöksen:

  • Peab Industri Oy:lle ei myönnetä ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista ympäristöluvan muutosta kallion louhintaan ja murskaukseen Hausjärven kunnan Lavinnon kylässä, tilalla Kalela 86-408-5-55.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.10. – 18.11.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA. Valitusoikeus on asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 18.11.2020.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 8.10.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Päätös ja valitusosoitus

Liitteet nro 53-55OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.