Yleinen Ympäristö ja luonto

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Peab Industri Oy, Lavinto

ASIA: Peab Industri Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:
Hausjärven kunta, Lavinnon kylä, tila Vahva Sora RN:o 86-408-5-59.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottotoiminta, jolle haetaan lupaa toiminnan jatkamiseksi 15 vuodeksi sekä lupaa laajentaa nykyistä ottamisaluetta vähäisesti pohjoiseen. Toimintaa koskevan nykyisen luvan voimassaolo päättyy 31.1.2022. Hakemuksen mukainen haettu kokonaisottomäärä on 1 048 400 m3, pinta-alaltaan 9,8 hehtaarin ottamisalueelta. Ottamisalue sijaitsee Hausjärven (0408602) I-luokan pohjavesialueella. Hakemuksen mukainen alin ottotaso on +122,5 (N2000).

Melua aiheuttavaa ottotoimintaa ml. kuormausta ja kuljetuksia suoritetaan alueella arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 22.00. Viikonloppuisin tai arkipyhisin toimintaa ei harjoiteta.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 29.10.2021 klo 15 mennessä osoitteella Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 22.9. – 29.10.2021 välisenä aikana.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 21.9.2021
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lupahakemus_Peab

Tiivistelmä

Peab_Ottamissuunnitelma

Ottamissuunnitelman liitteet

Pohjaveden tarkkailuohjelma

Sijaintikartta

Hakemuksen täydennysOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.