Yleinen

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Huhtainnummen Sora Oy

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 51) myöntänyt

Huhtainnummen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan soran murskaukseen Hausjärven kunnan Erkylän kylään kiinteistölle Huhtainnummi 86-401-1-556.

Toiminnalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.9. – 12.10.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA. Valitusoikeus on asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 12.10.2020.

Hausjärvellä 3.9.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympla 2.9.2020 § 51

Liitteet nro 35-37

hallintovalitusosoitus ympla 2.9.2020 §51OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.