Yleinen Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa, Seepsula Oy, Erkylän kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 10 myöntänyt Seepsula Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 8 koskien pohjaveden tarkkailua. Seepsula Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Erkylän kylässä tilalla Huhtainnummi RN:o 1:556.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnantalolla 24.1.2019 – 25.2.2019 välisenä aikana, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Hausjärvellä 22.1.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.