Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa Rudus Oy, Karhin kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 11 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 14 koskien alueelle tuotavia maa-aineksia. Rudus Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Karhin kylässä kiinteistöllä 086-406-4-54.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnantalolla 24.1.2019 – 25.2.2019 välisenä aikana, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Hausjärvellä 22.1.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.