Yleinen

Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.4.2019 § 40 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Turkhaudan kylään kiinteistöille 086-419-2-107, 086-419-2-45 ja 086-419-2-113.

Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta eikä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen antopäivä on 30.5.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 1.7.2019.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti sekä osoitteessa https://hausjarvi.fi/, 30.5.2019 – 1.7.2019 välisenä aikana.

Hausjärvellä 24.5.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.