Yleinen

Hausjärven kansalaisopiston kurssien palautekyselyn tulokset lukuvuodelta 2018–2019

Hausjärven kansalaisopisto lähetti niille kurssilaisille, jotka olivat ilmoittautumisen yhteydessä antaneet sähköpostiosoitteensa, palautekyselyn lukuvuoden 2018–2019 kursseista. Vastaajien henkilöllisyydet säilyivät anonyymeina, kun he vastasivat sähköpostin kautta lähetetyn linkin avulla palautekyselyyn. Kaikille kursseille ilmoittautuneita oli yhteensä 857, joista moni ilmoittautui useammalle kurssille. Palautekyselyyn vastauksia tuli 340 kappaletta, eli 39 % asiakkaista vastasi kyselyyn. Opisto kiittää lämpimästi kaikkia vastanneita. Palautekysely pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi kahdeksan monivalintakysymyksen muodossa. Lopussa oli tilaa vapaalle sanalle ja kurssitoiveille. Hausjärven kansalaisopiston palautekyselyssä haluttiin tietää, miten kurssilaiset löysivät kurssin. Opistolle on myös tulevien lukuvuosien suunnittelun kannalta oleellista tietää, vastasiko opinto-ohjelman kurssinkuvaus sisältöä. Lisäksi kysyttiin opettajan asiantuntemusta ja opetustaitoa, kurssin ilmapiiriä, hinta-laatusuhdetta, opetustilan sopivuutta, kurssilla saatua informaatiota opiston käytännöistä ja yhteistyön sujuvuutta Hausjärven kansalaisopiston toimiston kanssa.

Palautteesta kävi ilmi, että Hausjärven kansalaisopiston kursseille löysi tiensä 36 % opiskelijoista painettavan opinto-ohjelman kautta, joka jaettiin kesäkuussa 2018 Hausjärven kunnan kotitalouksiin.  Moni oli saanut tietoa kursseista Hausjärven kansalaisopiston internetsivustolta (17 %), jonka kautta voi ilmoittautua kursseille. Opiston kurssitarjonnasta saatiin tietoa myös sukulaisilta, ystäviltä ja työpaikalta (9 %) ja kursseja opettavilta tuntiopettajilta (5 %). Loput vastanneista (13 %) saivat tiedon kursseista mm. Facebookista, koululta tai kurssi oli tuttu aiemmilta lukuvuosilta. 20 % jätti vastaamatta kysymykseen. Vastausten perusteella opiston tulee jatkossakin tiedottaa monikanavaisesti, jotta se tavoittaa laajalti kurssilaisia.

Viime lukuvuonna Hausjärven kansalaisopistossa oli päätoimisen musiikinopettajan lisäksi 26 tuntiopettajaa liikunnan & tanssin, musiikin, kuvataiteen, kädentaitojen, kielten, terveydenhuollon, tietotekniikan ja muiden aineiden ainealueilla. Koska opetusaineiden kirjo on laaja, on tarkoituksenmukaista etsiä mahdollisimman asiantuntevat, innostavat ja motivoituneet tuntiopettajat. Ilahduttavaa palautekyselyssä oli opiston kannalta, että 72 % prosenttia vastaajista koki opettajan asiantuntemuksen opetettavaa kurssia kohtaan erinomaiseksi, ja 73 % vastaajista koki opettajan opetustaidon olevan erinomainen. Kurssien ilmapiiri oli 67 % vastaajien mukaan erinomainen.

Sen sijaan parannettavaa on selvästi siinä, kuinka kurssilaiset saavat kurssilla tietoa sen sisällöstä ja opiston käytännöistä. Vain 55 % vastaajista koki tulleensa informoiduksi erinomaisesti opiston käytännöistä kurssin aikana. Esimerkiksi tiedottaminen kurssin kokoontumiskerroista koettiin puutteelliseksi.

Kurssien hinta-laatusuhteen koki vastaajista erinomaiseksi 63 %. Hausjärven kansalaisopistossa on nostettu maltillisesti kurssien hintoja viime vuosina, mutta tulevana lukuvuonna (2019–2020) koko lukuvuoden kurssien hintoja ei nosteta.

Hausjärven kansalaisopistolla ei ole omia kokoontumistiloja kursseille, vaan opisto hakee vuosittain tiloja kouluilta ja varaa kunnanviraston tiloja lyhytkursseille. Lisäksi opisto maksaa vuokraa esim. KanuunaGymille ja muutamille yhdistykselle heidän tiloistaan kurssien kokoontumisten ajalta. Opetustilan koki 59 % vastaajista olevan erinomainen.

Hausjärven kansalaisopiston toimisto sijaitsee Hausjärven kunnan kunnanvirastossa.  Viime vuosina henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta ja uudet työntekijät ovat aloittaneet työnsä kesken opiston lukukautta. Marraskuuhun 2018 asti opiston sihteeri hoiti myös rehtorin tehtäviä, jolloin uusi rehtori aloitti työnsä. Opiston palautekyselyssä kysyttiin siksi myös sitä, millaiseksi asiakkaat kokivat yhteistyön toimiston kanssa. Vastaajista 65 % mielsi yhteistyön sujuneen erinomaisesti.

Suurin osa vastaajista antoi myös sanallista palautetta. Sanallinen palaute on tärkeää opiston kehittämisen kannalta, koska niissä täsmennettiin monivalintatehtävien vastauksia niin ruusujen kuin risujen osalta.  Positiivista palautetta annettiin esimerkiksi virkistävän erilaisesta tai monipuolisesta kurssista ja tuntiopettajia kiitettiin hyvästä ja innostavasta opetuksesta. Osa negatiivisesta palautteesta koski esimerkiksi kurssien hintoja, opetustiloja tai opetuksen laatua. Kaikki kritiikki käydään opistossa läpi, ja osa niistä on helpostikin korjattavissa seuraavina lukuvuosina, mutta jonkin verran saaduista palautteista ovat sellaisia, joihin opisto ei voi vaikuttaa. Vastaajat antoivat myös runsaasti hyviä ehdotuksia uusista kursseista. Esimerkiksi ruotsin kielen kurssia, pilatesta ja aikuisten kuvataidetta on toivottu monta vuotta, ja alkavana lukuvuonna ne ovat viimein opiston kurssitarjonnassa. Kurssilaisten kannattaa vastata jatkossakin palautekyselyyn, koska sitä kautta toimisto saa tietoa asiakkaan näkökulmasta kurssien toimivuudesta ja asiakkaan ehdottama toivekurssi voi seuraavina lukuvuosina päätyä opiston opinto-ohjelmaan. Tulevana lukuvuonna palautekyselyt tehdään koko lukuvuoden kursseille vuodenvaihteessa. Lyhytkursseille tai lukukauden kestäville kursseille kysely tehdään viimeisen kokoontumiskerran jälkeen.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.