Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä / maa-aineslupa (Rudus Oy)

ILMOITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 17/0139/2, PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ 5.5.2017, DIAARINUMEROT 01806/16/5404, 01820/16/5404, 01824/16/5199   Asia: Maa-aineslupaa koskevat valitukset Luvan saaja: Rudus Oy Päätös, josta valitetaan: Hausjärven kunnanhallituksen päätös 21.6.2016 § 181, annettu julkipanon jälkeen 2.8.2016 Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan valituksen. Hallinto-oikeus lisää maa-aineslupapäätökseen määräyksen 8a, joka kuuluu seuraavasti: Ennen toiminnan aloittamista Rudus Oy:n on … Lue lisää

Yksityistieavustukset vuodelta 2016

Yksityistielain 95 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2016 toiminnasta tulee toimittaa 28.6.2017 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittavia lomakkeita saa kunnan palvelupisteestä em. osoitteesta tai tilaamalla puhelimitse 019 758 6812 (Aki Ranta). Lomake löytyy myös kunnan kotisivuilta osoitteesta www.hausjarvi.fi. Hausjärvellä 17.5.2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätöksiä kaava-asioissa

Hausjärven kunnanvaltuusto on 25.4.2017 § 31 hyväksynyt Hausjärven kunnan Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuvan ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu rautatiealuetta ja Vartiomäentien katualuetta sekä asemakaavan muutoksella korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin liittyvät rautatie-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jalankululle ja polkupyöräilylle … Lue lisää

Kuulutus lupahakemuksesta / enduromoottoripyöräharjoittelu, Karhi

KUULUTUS                                                                                                             YL 229 / 2017 ASIA: Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Karhissa kiinteistöillä 86-406-5-42 ja 86-406-5-26. Kiinteistöjen maanomistajalta enduroharjoitteluun saatu käyttölupa on voimassa toistaiseksi. HAKIJA: Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry, yhteyshenkilönä endurovastaava Simo Laitala. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemuksen mukaan kyseiset alueet tulisivat moottoripyörillä tapahtuvaan enduroharjoitteluun noin 6,1 km pituisella reitillä. Harjoittelussa käytettävät enduromoottoripyörät ovat … Lue lisää

Kuulutus kuntavaalien tuloksesta

Vaalilain 95 §:n mukaisesti tiedotetaan seuraavaa: Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 vahvistanut Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Kuulutus kuntavaalien tuloksesta 2017    

Ranta-asemakaavan vireilletulo ja oas nähtäville

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA Hausjärven kunnanhallitus on 7.3.2017 § 86 päättänyt ranta-asemakaavan laadinnasta Syvänojan kylään, tilalle Honkaranta RN:o 1:107, jossa sijaitsee ns. Niklandian matkailutilan alue. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa nykyiset matkailutoiminnot sekä mahdollistaa alueelle sijoittuvien toimintojen laajentaminen. Ranta-asemakaavoitusta koskien on MRL 63 §:n mukaisesti … Lue lisää

Kuulutus / Ventoniemen Sora Oy

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. HAKIJA: … Lue lisää

Vuoden 2017 kuntavaalit Hausjärven kunnassa

Varsinainen vaalipäivä Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Äänestysaika varsinaisena äänestyspäivänä on kello 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen. Alueiden nimet ja äänestyspaikat ovat seuraavat: Äänestysalue 001 Hikiä     Äänestyspaikka: Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä Äänestysalue 002 Monni    Äänestyspaikka: Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää   Äänestysalue 003 Oitti     Äänestyspaikka: … Lue lisää

Oletko 65-vuotta täyttänyt hausjärveläinen?

Hausjärven kunta haluaa tarjota Sinulle maksutta liukuesteet kenkiin. Voit valita joko irrotettavat liukuesteet tai jättää kenkäsi nastoitettavaksi. Nastoituksia ja liukuesteiden jakelua on seuraavasti   Viikko 10 Ma 6.3 klo 10-12 Ryttylän nuorisotilalla (Kulmatie 14, kylätalo) Ti 7.3 klo 10-12 Hikiän nuorisotilalla (Hikiäntie 280, M-kaupan vieressä) Ke 8.3 klo 9-13 Oitin Kierrätyskeskuksen myymälässä (Keskustie 3) To … Lue lisää