Kunnanvaltuuston kokouskutsu

  HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  25.04.2017 klo 18.00.   Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja koko esityslista kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä  tiistaina  02.05.2017 kello 12.00 – 15.00.   Kari Masalin Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  

Kuulutus kuntavaalien tuloksesta

Vaalilain 95 §:n mukaisesti tiedotetaan seuraavaa: Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 vahvistanut Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Kuulutus kuntavaalien tuloksesta 2017    

Ranta-asemakaavan vireilletulo ja oas nähtäville

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA Hausjärven kunnanhallitus on 7.3.2017 § 86 päättänyt ranta-asemakaavan laadinnasta Syvänojan kylään, tilalle Honkaranta RN:o 1:107, jossa sijaitsee ns. Niklandian matkailutilan alue. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa nykyiset matkailutoiminnot sekä mahdollistaa alueelle sijoittuvien toimintojen laajentaminen. Ranta-asemakaavoitusta koskien on MRL 63 §:n mukaisesti … Lue lisää

Kuulutus / Ventoniemen Sora Oy

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. HAKIJA: … Lue lisää

Vuoden 2017 kuntavaalit Hausjärven kunnassa

Varsinainen vaalipäivä Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Äänestysaika varsinaisena äänestyspäivänä on kello 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen. Alueiden nimet ja äänestyspaikat ovat seuraavat: Äänestysalue 001 Hikiä     Äänestyspaikka: Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä Äänestysalue 002 Monni    Äänestyspaikka: Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää   Äänestysalue 003 Oitti     Äänestyspaikka: … Lue lisää

Oletko 65-vuotta täyttänyt hausjärveläinen?

Hausjärven kunta haluaa tarjota Sinulle maksutta liukuesteet kenkiin. Voit valita joko irrotettavat liukuesteet tai jättää kenkäsi nastoitettavaksi. Nastoituksia ja liukuesteiden jakelua on seuraavasti   Viikko 10 Ma 6.3 klo 10-12 Ryttylän nuorisotilalla (Kulmatie 14, kylätalo) Ti 7.3 klo 10-12 Hikiän nuorisotilalla (Hikiäntie 280, M-kaupan vieressä) Ke 8.3 klo 9-13 Oitin Kierrätyskeskuksen myymälässä (Keskustie 3) To … Lue lisää

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta. Ehdokashakemusten toimittaminen Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen (mm. ehdokkaan suostumus, mahdollinen ilmoitus … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, Sako Oy

KUULUTUS  ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus  HAKIJA: Sako Oy (Ilveskatu 2, 11100 Riihimäki) TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Sako Oy:n omistamalle tilalle Laskola (kiinteistötunnus 86-403-5-56) sijoittuva kiväärirata. Alue sijaitsee Hausjärven kunnan alueella kantatien 54 eteläpuolella noin 16 km Riihimäeltä itään. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan kivääriradan rakentamista varten. Suurin ampumamatka radalla on 1000m. Radalle on … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, Hyvinkään seurakunta

KUULUTUS  ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus  HAKIJA: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801 HYVINKÄÄ LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hyvinkään seurakunnan krematorio, Rauhannummen hautausmaa, Hikiäntie 1433, Hausjärvi. Kiinteistötunnus 086-401-1-699. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemus koskee krematorion toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkastamista. Krematorio on toiminut vuodesta 1974. Vuosittain tuhkataan noin 1200 vainajaa. Arvioitu vuosittainen tuhkausmäärä vuonna 2040 on … Lue lisää

Ilmoitus työmaatien siirtämisestä, Turkhauta

ILMOITUS OLEMASSAOLEVAN MAA-AINESLUVAN TYÖMAATIEN SIIRTÄMISESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.1.2017 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle luvan työmaatien siirtämiseen Hausjärven Turkhaudan kylässä kiinteistöllä 086-419-2-107. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskiijelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä … Lue lisää