Lapsi liukumäessä

Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyperusteet 1.5.2014 alkaen ja maksujen indeksitarkistukset 1.8.2014 alkaen

Hyväksytty sivistyslautakunnassa 14.4.2014

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuja lakeja ja määräyksiä. Asiakasmaksuasetusta on tarkistettu viimeksi 1.8.2012 lukien ja tarkistettu uudelleen opetus-ja kulttuuriministeriön ilmoituksella 1.8.2014 lukien.

Hoitomaksukuukaudet

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä. Asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana, mikäli lapsi/lapset ovat olleet ennalta ilmoitetusti poissa päivähoidosta vähintään kuukauden sovittujen hoitopäivien verran. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuun jälkeen peritään asiakasmaksu myös seuraavan vuoden heinäkuulta, muussa tapauksessa heinäkuu on maksuton.

Kokopäivähoito

Kokopäivähoidoksi katsotaan yli 5 h/pv kestävä hoito. Kokopäivähoidosta peritään kuukausimaksu, joka on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäis-tulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokopäivähoidon enimmäismaksu on 283 €/kk. Perheen toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on samansuuruinen kuin ensimmäisestä, kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 255 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään maksuna 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan perheen nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Alle 26 euron lapsikohtaista maksua ei peritä.

Perhekoon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

Perheen koko tuloraja korkein maksu
henkilöä
€/kk
prosentti
2 1355 11,5
3 1671 9,4
4 1983 7,9
5 2116 7,9
6 2248 7,9

Lapsi on kokopäivähoidossa silloin, jos lapsen hoito yhtenäkin päivänä ylittää viisi tuntia.

Säännönmukaista lyhyemmän hoitoajan maksu

Jos lapsi on hoidossa alle 5 h/pv , peritään hoidosta osapäivämaksu, joka on 60 % lapsen kokopäivähoitomaksusta.

Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukautta, peritään tulojen mukaista alempaa asiakasmaksua:

Hoitopäivät kuukaudessa maksuprosentti kokopäivämaksusta

 • Enintään 10 päivää: 60 %
 • 11-16 päivää: 80 %
 • yli 16 päivää: 100 %

Vanhempien kanssa tehdään etukäteen kirjallinen sopimus varattavista hoitopäivistä. Sovitut hoitopäivät on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen lapsen hoitopaikkaan, muussa tapauksessa peritään koko kuukauden hoitomaksu.

Jos lapsi on kuukauden aikana pois esimerkiksi sairauden vuoksi, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi. Vuosiloma ei ole alennuksen peruste.

Asiakasmaksun perusteena olevia hoitopäiviä voidaan muuttaa vähintään 3 kuukautta kestävän muutoksen ajaksi. Poissaolot kesken hoitosuhteen eivät oikeuta alennettuun kuukausimaksuun.

Ympärivuorokautisessa sekä ilta- ja vuoropäivähoidossa hoitopäivä määräytyy seuraavasti:

Lapsen hoitoaika klo 6.00 – 18.00 = 1 hoitopäivä. Lapsen hoitoaika alkaa ennen klo 6.00 tai päättyy klo 18.00 jälkeen ja hoito on jatkunut yli 10 tuntia = 2 hoitopäivää. Ilta- ja vuorohoidon laskutus perustuu ennakkoon toimitettuun, vanhempien työvuoroihin perustuvaan, kirjalliseen ilmoitukseen.

Seuranta ja tehtävät muutokset

Hoitopäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa elo-lokakuu, marras-tammikuu, helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu. Ylittyneet päivät laskutetaan takautuvasti seuraavassa laskussa. Alitusta ei hyvitetä.

Esiopetukseen osallistuvan lapsen hoito

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään esiopetuspäivinä maksu
seuraavasti:

hoitoaika
maksu % kokopäivähoidosta
alle 3 h/pv 40 %
3-5 h/pv 60 %
yli 5 h/pv 80 %

Esiopetuksen loma-aikoina tarvittavasta päivähoidosta peritään maksu päivähoidon yleisten
perusteiden mukaisena.

Kehitusvammaisen lapsen hoito

Kehitysvammaisten päivähoidosta ei peritä hoitomaksua, mikäli kyse on pelkästään kuntoutuksellisista syistä tarvittavasta päivähoidosta, joka on merkitty lapsen erityishuoltoohjelmaan ja josta on toimitettu asiantuntijalausunto.

Muussa tapauksessa kehitysvammaisten päivähoidosta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta
peritään maksu normaalisti

Poissaolot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu joka peritään aina täysimääräisenä lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia:

 1. Jos lapsi on sairauden takia poissa enemmän kuin 10 pv/kk, peritään puolet maksusta
 2. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kuukauden, ei maksua peritä
 3. Jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään puolet maksusta
 4. Jos hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään maksu toimintapäivien lukumäärän mukaan.
 5. Jos päivähoitopaikka on tilapäisesti suljettuna ei maksua peritä. Mikäli varahoitopaikka on järjestetty maksu peritään.
 6. Jos lapsen vanhempi/vanhemmat ovat lomautettuna tai jäävät yllättäen työttömäksi, ei maksua peritä mikäli lapsi/lapset ovat poissa päivähoidosta. Muutama lyhyt asioiden järjestelypäivä sallitaan.

Käyttämättä jätetyistä palveluista perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa, eikä päivähoitopaikkaa ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamisaikaa, peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksussa huomioitavat tulot

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio-ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Maksujen määrittelyä varten perheen tulee toimittaa tulotiedot.

 • Vanhempien palkkalaskelmat (palkkanauhat), joista ilmenee bruttopalkka lisineen + luontaisedut /kk. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta vuodelta. Keskimääräiseen kuukausiansioon lisätään 5 % lomarahaa.
 • Todistus muista tuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha sekä työmarkkina-, koulutus- ja aikuiskoulutustuki, eläkkeet ym.).
 • Todistus pääomatuloista
 • Itsenäiseen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake tarvittavine liitteineen (ohjeet lomakkeella). Pyydä lomake päivähoitopaikasta tai sosiaalitoimistosta.
 • Yrittäjien ja maanviljelijöiden tulee toimittaa todistus viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetuista veronalaisista tuloista. Myös muista kunnista saadut verotodistukset tulee toimittaa varhaiskasvatuksen ohjaajalle.
 • Tosite säännöllisen elatusmaksun saamisesta
 • Opiskelutodistus, josta ilmenee myös valmistumisaika

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Tulot, joita ei huomioida maksuissa

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lasten hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta
suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Kuukausimaksun määrittely

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättää varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Alho, puh. 019 758 6612, puhelinajat ma,ke,to ja pe klo 9 – 11. Perheen tulotodistukset tulee toimittaa hänelle osoitteeseen: Keskustie 2-4, 12100 Oitti hoidon alkuun mennessä.

Asiakasmaksut määrätään kerran vuodessa tarkistettujen tulotietojen ja voimassaolevien säädösten perusteella 1.8. alkaen voimaan toistaiseksi ja ne tarkistetaan toimintavuosittain uusien tulotodistusten mukaisiksi.
Mikäli perhe ei toimita tulotietoja peritään asiakasmaksuna kokopäivähoidossa 283 €/kk/lapsi ja osapäivähoidossa 170 €/kk/lapsi.

Hoitomaksun ja tulojen tarkistaminen

Asiakasmaksujen muutospyynnöt on tehtävä aina kirjallisena. Lomakkeita on saatavissa kaikissa hoitopaikoissa. Mukaan on liitettävä uudet tulotodistukset. Muutos asiakasmaksuun tehdään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus/ilmoitus muutoksesta on saapunut varhaiskasvatustoimistoon.

Maksualennusta tai perimättä jättämistä ei myönnetä taannehtivasti.

Työpaikan muuttuessa on aina toimitettava varhaiskasvatuksen ohjaajalle uusi tulotodistus. Perheen tulojen muuttuessa, perheen koon muuttuessa tai kun voimassaolevat säädökset muuttuvat, perheen asiakasmaksu tarkistetaan. Asiakasmaksu tarkistetaan myös silloin kun maksu osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Asiakasmaksun alentaminen

Asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioiden siihen on syytä. Maksun alentamista haetaan kirjallisesti sivistystoimen johtajalta ja hakemukseen on liitettävä selvitys perheen kuukausittaisista nettotuloista ja nettomenoista kuitteineen.

Päivähoitolaskut

Päivähoito laskutetaan kuukausittain jälkikäteen päivähoitopaikan lähettämien kuukausitilastojen mukaisesti. Poissaolojen syyn ilmoittaminen hoitopaikkaan on tärkeää.

Maksamattomat päivähoitolaskut

Jos asiakasmaksua ei ole suoritettu eräpäivänä peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia, joten maksuvaikeudet tulee selvittää mahdollisimman pikaisesti, jotta ulosottotoimilta vältyttäisiin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 5 Kyllä 0 Ei 5