Toimeentulotuessa huomioitavat tulot ja menot

Tulot

Toimeentulolaskelmassa otetaan huomioon perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varallisuus. Tuloina huomioidaan mm.

 • palkka- ja yrittäjätulot, eläke
 • Kelan päivärahat , työttömyysturvaetuudet
 • asumistuki
 • lasten kotihoidontuki
 • elatusapu ja -tuki
 • lapsilisä
 • korko- ja osinkotulot, vuokratulot
 • säästöt, kertaluonteiset tulot, esim. veronpalautus
 • yli 50 euron tilillepanot

Tuloina ei oteta huomioon

 • sairaan lapsen hoitotukea, vammaistukea
 • kansaneläkelain mukaista hoitotukea
 • äitiysavustusta
 • työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen liittyvää ylläpitokorvausta
 • vähäisiä ja tilapäisiä ansiotuloja ja avustuksia
 • alle 18-vuotiaan lapsen ansiotuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen omat elinkustannuksensa.

Toimeentulotuki jakautuu perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusmenot, joita ovat perusosalla katettavat menot (ns. perusosa) sekä muut perusmenot (esim. asuminen ja terveydenhoito).

Perusosan sisältö

Perusosalla katettavia menoja ovat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

 • Perusosan suuruus vaihtelee perheen koon ja huollettavien lasten iän mukaan.
 • Perusosaan kuuluvia menoja ei huomioida erikseen menoina laskelmassa.
 • Muista kuin perusosaan kuuluvista menoista tulee esittää tosite, jos niihin hakee toimeentulotukea.
Perusosan määrä/kk 1.1.2015 alkaen
Yksinäinen henkilö 485,50€
yksinhuoltaja 534,05€
Muu 18 vuotta täyttänyt  (avio- tai avopuolisot, yhteisasuja) 412,68€
Vanhempiensa luona asuva 18 v. täyttänyt 354,42€
10-17-vuotias lapsi 1. lapsi 339,85 €
2. lapsi 315,58 €
3. lapsi → 291,30 €
Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 305,87€
2. lapsi 281,59 €
3. lapsi → 257,32 €

Alennettu perusosa

Työstä kieltäytyvän toimeentulotukea voidaan alentaa. Jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, perusosaa voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 %. Jos kieltäytyminen on toistuvaa, toimeentulotukea voidaan alentaa 40 %.

Muut perusmenot

Perusosan lisäksi huomioidaan muina perusmenoina tarpeellisen suuruiset:

 • kohtuulliset asumismenot (esim. vuokra, vastike, asuntolainan korot)
 • sähkö
 • kotivakuutusmaksu
 • vähäistä suuremmat julkisen terveydenhuollon menot

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena erityismenot, joita ovat:

 • lasten päivähoitomenot
 • muut kuin perustoimeentulotuessa huomioitavat asumisesta aiheutuvat menot
 • työ- ja  koulutusmatkat
 • henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0