Toimeentulotuki

Toimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen.

Toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Jokaisella on velvollisuus huolehtia omasta elatuksestaan sekä laissa säädetyssä laajuudessa omien ja puolisonsa alaikäisten lasten elatuksesta. Toimeentulotuen hakijalta edellytetään ensisijaisten etuuksien kuten asumistuki, työttömyyspäiväraha, sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, opintotuki tai eläkkeen hakemista. Työttömältä edellytetään työvoimatoimiston asiakkaaksi ilmoittautumista.

Hakeminen

Toimeentulotukea haettaessa tarvittavat asiapaperit (kaikilta taloudessa asuvilta):

 • työvoimaviranomaisen vahvistama lausunto/aktivointisuunnitelma työttömyydestä
 • tositteet työttömyysturvasta ja eläkkeistä sekä muista avustuksista ja etuuksista
 • tiliotteet kaikista pankkitileistä kahden viimeisen kuukauden ajalta
 • S-etukortin haltijoilta S-Pankin tiliotteet
 • tosite viimeksi vahvistetusta verotuksesta
 • vuokrasopimus, vuokralasku ja kuitti/tosite viimeksi maksetusta vuokrasta
 • tositteet asumisen kustannuksista (esim. sähkö, vesi, jätehuolto, tiehoitomaksu, asuntolainan korko, kotivakuutus)
 • tositteet julkisen terveydenhuollon menoista (lääkkeistä kuitti+resepti/potilasohje)
 • tositteet omaisuudesta ja säästöistä
 • työssä käyviltä palkkatositteet vähintään kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
 • yrittäjältä selvitykset yrityksen toiminnasta ja siitä saaduista tuloista
 • henkilöllisyystodistus (henkilökohtaisella käynnillä)

Toimeentulotukihakemukset

Toimeentulotuen myöntäminen

Toimeentulotuki myönnetään pääsääntöisesti kalenterikuukausittain. Hakijan tuloina huomioidaan hakukuukautena käytettävissä olevat tulot ja varat. Tulo voidaan kuitenkin jakaa eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräämisen ajanjaksona, jos se on kohtuullista tulon kertaluonteisuus, saamisen peruste tai käyttötarkoitus huomioon ottaen.

Toimeentulotuen käsittely

Hakemuksen perusteella etuuskäsittelijä, sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä tekee laskelman ja toimeentulotukipäätöksen. Toimeentulotukiasiakkaalle varataan tarvittaessa myös aika sosiaalityöntekijälle. Erityistä selvitystä ja harkintaa vaativat toimeentulotukiasiat siirretään sosiaalityöntekijälle.

Maksaminen

Toimeentulotuki maksetaan hakijan tilille. Poikkeuksellisesti tuki voidaan maksaa esim. suoraan vuokranantajalle, jos asiakas ei pysty itse huolehtimaan maksuistaan tai maksuja on jäänyt rästiin.

Miten toimeentulotuen määrä lasketaan?

Hakijan tai perheen tulot ja varat lasketaan yhteen ja tuloista vähennetään normin mukaiset menot, kohtuulliset asumiskulut sekä muut tukeen oikeuttavat menot. Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos laskelmaan hyväksytyt menot ovat suuremmat kuin tulot.

Toimeentulotuessa huomioitavat tulot ja menot

Ilmoitusvelvollisuus

Asiakkaalla on velvollisuus esittää kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tositteet ja selvitykset. Väärien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko.
Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan muutoksista, jotka vaikuttavat hänen toimeentulotukioikeuteensa.

Sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta. Asiakastietoja rekisteröidään sosiaalitoimiston tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös perusturvalautakunnan käsiteltäväksi, jos hän 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Muutoksenhakuohjeet löytyvät toimeentulotukipäätöksestä.

Takaisinperintä

Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin. Takaisinperintä tulee kysymykseen silloin, kun toimeentulotukea myönnetään eläkepäätöksen tai muun etuuden viivästyessä tai jos hakijalla on tuloja/varoja, jotka eivät tukea annettaessa ole hänen käytettävissään. Perinnästä ilmoitetaan aina tukea myönnettäessä.

Mikäli tuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin tietoihin tai asiakas on jättänyt ilmoittamatta olosuhteiden muutoksista, voidaan takaisinperinnästä päättää jälkikäteen.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2