Ikäihmisten palvelut

Hausjärven kunnassa sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan perusturvatoimi ja perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä. Näiltä sivuilta löydät tietoa perusturvan palveluista.

Haluatko ikäihmisten perhehoitajaksi? Lue tästä lisää.

Ilmoittaminen apua tarvitsevasta ikääntyneestä henkilöstä

Lomakkeen löydät sosiaalipalveluiden lomakkeet-sivuilla

Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen Hausjärven kunnan sosiaalitoimeen Hausjärvellä asuvasta iäkkäästä henkilöstä, joka on/ vaikuttaa olevan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon (Keskustie 2-4, 12100 Oitti) Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen siltä osin, kuin mitä hänellä on tiedot olemassa. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse puh. 019 758 6626.

ODOTUSAJAT VANHUSTEN PALVELUIHIN 1.1. – 31.12.2017

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, § 26) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Hausjärven kunnan koti- ja vanhuspalvelujen sosiaalipalveluita ovat sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, kotihoito ja sen tukipalvelut, omaishoidon tuki ja ympärivuorokautiset hoivapalvelut (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja lyhytaikainen laitoshoito).

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan iäkkään Hausjärveläisen omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu terveydenhuollon asiointimatkoihin, joihin on mahdollista hyödyntää Kelan matkakorvausta. Kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen palvelu, jota myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/ kalenterikuukausi.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteita ovat mm.:

  1. hakijalla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa
  2. hakija ei pysty käyttämään julkista liikennettä tai kunnan palvelulinjaa
  3. hakijan taloudessa ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön
  4. jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taksin käyttöön, tulo- ja varallisuusraja:

– Bruttotulot yhden henkilön taloudessa enintään 1350€/kk ja kahden henkilön taloudessa enintään 2350€/kk. Tuloina ei huomioida asumistukea ja eläkkeen saajan hoitotukea.

– Hakijatalouden varallisuusraja on 6000€. Varallisuutena ei huomioida hakijan asumiskäytössä olevaa vakituista asuntoa.

Kaikki sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua hakeneet asiakkaat ovat saaneet päätöksen 3 kuukauden sisällä siitä, kun hakemus on vastaanotettu. Myönteisen päätösten saaneiden keskimääräinen odotusaika hakemuksen saapumisesta päätöksen tekemiseen oli 35 päivää.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu
Kotihoidossa kiireellisen hoidon tarve on arvioitu viipymättä ja ei-kiireellisen hoidon tarpeen selvittämisen aikataulusta on sovittu yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa. Kaikki palvelupyynnöt on tarkistettu. Kaikkiin kotipalvelun tukipalvelutarpeisiin on kyetty vastaamaan. Kotihoito tukipalveluineen on aloitettu kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Suurin osa ikäihmisten palvelutarpeen arvioinneista on tehty ikäihmisten palveluohjauksesta 1.9.2017 alkaen.

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi

Ikäihmisten palveluohjauksesta tehtävien palvelutarpeen arviointien seuranta aloitettiin 1.9.2017. Palvelutarpeen arviointi aloitettiin välittömästi yhteydenoton jälkeen arvioinnin kiireellisyyden arvioimiseksi. Kiireellisissä palvelupyynnöissä myös kartoituskäynti/ kiireelliseksi arvioitujen palveluiden aloitus toteutui seuraavaan arkipäivään mennessä. 1.9.–31.12.2017 välisenä aikana vähintään

  1. 75-vuotiaiden palvelutarpeenarviointikäynti toteutettiin keskimäärin kolmanteen arkipäivään mennessä yhteydenotosta. Kartoitusaikojen vaihteluväli oli 0-9 arkipäivää.

2. 65–74-vuotiaiden palvelutarpeenarviointikäynti toteutui myös keskimäärin kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Kartoitusaikojen vaihteluväli oli 0-9 arkipäivää.

Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 59 päivää hakemuksen saapumisesta tai kielteisen päätöksen saamisesta määrärahojen puuttuessa tuen myöntämiseen. Käsittelyajan vaihteluväli oli 14-112 päivää.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Tehostetussa palveluasumisessa keskimääräinen odotusaika asumispalvelupaikan saamiseen oli 41 pv päätöksen tekemisestä (Koivumäen asumispalveluyksikkö 42 pv, Lasihelmi 30 pv, Helmikoti 41 pv).

Vanhuspalveluvastaava seuraa paikkaa odottavien asiakkaiden tilannetta. 3/23 hakijan kohdalla asumispalvelua ei pystytty järjestämään 3 kk:n sisällä päätöksen tekemisestä.

Palveluasumisen, lyhytaikaisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon palvelutarpeisiin kyettiin vastaamaan ilman odotusaikoja.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3