Ikäihmisten palvelut

Hausjärven kunnassa sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan perusturvatoimi ja perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä. Näiltä sivuilta löydät tietoa perusturvan palveluista.

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluoppaaseen on koottu kunnassa ikäihmisille tarjolla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Lisäksi oppaassa on lueteltu yksityisiä palvelujentuottajia ja muita hyödyllisiä yhteystietoja.

Ikäihmisten palveluopas 2015

Haluatko ikäihmisten perhehoitajaksi? Lue tästä lisää.

Vanhuspalvelulain (17§) mukainen vastuutyöntekijä

Vastuutyöntekijä nimetään iäkkäälle henkilölle, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijä seuraa yhdessä iäkkään henkilön kanssa palvelussuunnitelman toteuttamista sekä palvelutarpeiden muutoksia, on tarvittaessa yhteydessä palveluja järjestäviin tahoihin, sekä neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa.

Ilmoittaminen apua tarvitsevasta iäkkäästä henkilöstä

Lomakkeen ilmoittamiseet löydät sosiaalipalveluiden lomakkeet-sivuilla

Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen Hausjärven kunnan sosiaalitoimeen Hausjärvellä asuvasta iäkkäästä henkilöstä, joka on/ vaikuttaa olevan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon (Keskustie 2-4, 12100 Oitti) Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen siltä osin, kuin mitä hänellä on tiedot olemassa. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajalle; puh. 019 758 6626.

Odotusajat vanhusten palveluihin 1.1. – 30.6.2016

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Kaikki sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua hakeneet asiakkaat ovat saaneet päätöksen 3 kuukauden sisällä siitä, kun hakemus on vastaanotettu.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut 

Kotihoidossa kiireellisen hoidon tarve arvioidaan viipymättä ja ei-kiireellisen hoidon tarpeen selvittämisen aikataulusta sovitaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa. Kaikki palvelupyynnöt tarkistetaan.

Kaikkiin kotipalvelun tukipalvelutarpeisiin kyettiin vastaamaan.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 1,2 kuukautta.

Palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoivan paikkojen keskimääräinen odotusaika oli 48 pv (Koivumäen asumispalveluyksikkö 39, dementiakoti 55 pv sekä Hoivaosasto 49 pv). Palveluasumiseen (ryhmäkoti) odottavia ei ollut.

Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaaja seuraa paikkaa odottavien asiakkaiden tilannetta. 1/16 hakijan kohdalla asumispalvelua ei pystytty järjestämään 3 kk:n sisällä hakemuksen saapumisesta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1