Ikäihmisten palvelut

Hausjärven kunnassa sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan perusturvatoimi ja perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä. Näiltä sivuilta löydät tietoa perusturvan palveluista.

Haluatko ikäihmisten perhehoitajaksi? Lue tästä lisää.

Ilmoittaminen apua tarvitsevasta ikääntyneestä henkilöstä

Lomakkeen löydät sosiaalipalveluiden lomakkeet-sivuilla

Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen Hausjärven kunnan sosiaalitoimeen Hausjärvellä asuvasta iäkkäästä henkilöstä, joka on/ vaikuttaa olevan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon (Keskustie 2-4, 12100 Oitti) Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen siltä osin, kuin mitä hänellä on tiedot olemassa. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse puh. 019 758 6626.

ODOTUSAJAT VANHUSTEN PALVELUIHIN 1.1. – 30.6.2017

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, § 26) velvoittaa kuntia julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Hausjärven kunnan koti- ja vanhuspalvelujen sosiaalipalveluita ovat sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, kotihoito ja sen tukipalvelut, omaishoidon tuki ja ympärivuorokautiset hoivapalvelut (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja lyhytaikainen laitoshoito).

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
 Kaikki sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua hakeneet asiakkaat ovat saaneet päätöksen 3 kuukauden sisällä siitä, kun hakemus on vastaanotettu.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelu
 Kotihoidossa kiireellisen hoidon tarve on arvioitu viipymättä ja ei-kiireellisen hoidon tarpeen selvittämisen aikataulusta on sovittu yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa. Kaikki palvelupyynnöt on tarkistettu.

Kaikkiin kotipalvelun tukipalvelutarpeisiin on kyetty vastaamaan.

Omaishoidon tuki
 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 1,2 kuukautta.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut
Tehostetussa palveluasumisessa keskimääräinen odotusaika asumispalvelupaikan saamiseen oli 43 pv päätöksen tekemisestä (Koivumäen asumispalveluyksikkö 44 pv, Lasihelmi 49 pv, Helmikoti 53 pv).

3/15 hakijan kohdalla asumispalvelua ei pystytty järjestämään 3 kk:n sisällä päätöksen tekemisestä.

Palveluasumisen, lyhytaikaisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon palvelutarpeisiin kyettiin vastaamaan ilman odotusaikoja.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3