Ilmakuva

Päätöksenteko

Hausjärven kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää 29-jäseninen kunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kuntavaalit järjestettiin keväällä 2017 ja uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017 lukien.

Tutustu valtuutettuihin

Sidonnaisuusrekisteri

 

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöt

Virkamiehet

Rekisteriseloste