Yleinen

Maa-aineslupahakemus, Turkhauta, Hämeen Kuljetus Oy

KUULUTUS

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. 

HAKIJA: Hämeen Kuljetus Oy, Kantolantie 9, 13110 Hämeenlinna

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:

Hausjärven kunta, Turkhaudan kylä, tilat RN:o 086-419-2-107 ja 086-419-2-45

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ottamisalueen pinta-ala on 17,7 ha ja haettu kokonaisottomäärä on 2 367 000 m3. Kyseessä on olemassa oleva toiminta ja lupaa haetaan 15 vuodelle. Ottamisalue sijaitsee Hausjärven (0408611) II-luokan pohjavesialueella. Hakemus koskee maa-ainesten ottamista ja soran murskausta. Maa-ainesten ottamista, kuormaamista ja kuljetusta harjoitetaan arkisin klo 6 – 22 ja tarvittaessa lauantaisin klo 7 – 16 välisenä aikana.

Murskausta harjoitetaan arkisin enintään 80 päivänä vuodessa. Vuosittain murskataan useassa 1-2 kuukauden jaksossa läpi vuoden. Murskausta ei harjoiteta viikonloppuisin, juhlapyhinä eikä heinäkuussa. Vuositasolla alueella murskataan maksimissaan 225 000 tonnia ja päivittäinen tuotanto on enintään 3 000t.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemus on nähtävillä kuulutusaikana viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 1.10.2018 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Kuulutusaikaa on jatkettu ja tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan ilmoitustaululla ja Hausjärven kunnan Internet-sivuilla 31.8. – 1.10.2018.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561

 

 

Hausjärvellä 27.8.2018
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.