Yleinen

Ilmoitus maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan myöntämisestä

 

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.10.2017 § 86 myöntänyt

Ventoniemen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Lavinnon kylään tilalle Sarvela RN:o 3:47 (086-408-3-47).

Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta eikä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen antopäivä on 11.10.2017. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun se on annettu. Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 10.11.2017.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, PL 204, 65101 VAASA. Valitusoikeus on asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, viraston aukioloaikoina 11.10. – 10.11.2017 välisenä aikana.

Hausjärvellä 6.10.2017
Hausjärven ympäristölautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.